Naszym celem jest Twój sukces!

RODZAJ INWESTYCJI

 

1) Schemat A: „Bon na nawiązanie współpracy” – instrument polegający na finansowaniu dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R (wykonanie badań, wsparcie rozwoju technologii lub produktu na wstępnym etapie jego opracowywania, przygotowanie do komercjalizacji wyników prac).

2) Schemat B: „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej.

3) Schemat C: „Kontrakt B+R” – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo - rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie (opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie, walidacja nowych lub ulepszonych produktów/ usług).

 

DLA KOGO?

 

1) Schemat A, B i C: konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

2) Schemat A i B: przedsiębiorstwa z sektora MŚP

3) Schemat C: MŚP oraz przedsiębiorstwa duże.

 

Projekt musi dotyczyć działalności wnioskodawcy ( w tym także partnerów) prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału wnioskodawcy (w tym także partnerów) musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 

Konkurs planowany jest na listopad 2019

 

BUDŻET KONKURSU

 

13 MLN PLN

 

KWOTA DOFINANSOWANIA

 

Brak ograniczeń dot. minimalnej i maksymalnej wartość wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

 

1) Badania przemysłowe:

a) Małe: 70%

b) Średnie: 60%

c) Duże: 50%

 

2) Eksperymentalne prace rozwojowe:               

a) Małe: 45%

b) Średnie: 35%

c) Duże: 25%

 

3) Studium wykonalności:

a) Małe: 70%

b) Średnie: 60%

c) Duże: 60%

 

4) Pomoc de minimis:

a) Małe: 85%

b) Średnie: 85%

c) Duże: 85%

 

CZYNNIKI SUKCESU

 

- innowacyjność technologii i implementowanych rozwiązań, wdrożenie innowacji produktowej/ procesowej o skali co najmniej regionalnej (potwierdzone opinią o innowacyjności) i pozyskanie patentu

- wpływ na obszary inteligentnych specjalizacji województwa

- poziom wkładu własnego, przygotowania projektu do wdrożenia oraz doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych projektów.

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy