Naszym celem jest Twój sukces!

 

Implementacja innowacyjnego, dedykowanego systemu informatycznego klasy B2B
w celu wprowadzenia do portfolio firmy Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza sp. z o.o.
nowych i znacznie ulepszonych usług szkoleniowych i doradczych

Wydatki kwalifikowalne
737 000,00 zł
Dofinansowanie
331 650,00 zł
Wkład UE (EFRR)
331 650,00 zł
Wartość ogółem (wydatki ogółem)
906 510,00 zł

 

Przedmiotem projektu jest implementacja systemu informatycznego do zarządzania usługami doradczymi oraz szkoleniowymi wykorzystującego algorytmy typu colaborative filtering (CF). Rozwiązanie stanowić będzie innowacyjne narzędzie biznesowe, które służyć będzie do zwiększenia efektywności organizacji programów szkoleniowych i doradczych oraz ich ewaluacji.

System automatycznie przypisywać będzie kandydatów – uczestników do szkoleń oraz pozwalać będzie na oszacowanie stopnia przydatności szkolenia dla poszczególnych kandydatów, zanim zostaną oni do niego przydzieleni. Automatyzacja procesu zostanie uzyskana poprzez wykorzystanie analiz podobnych profili uczestników. Innowacyjne funkcjonalności systemu pozwolą na automatyczną analizę profilu kandydata pod kątem prawdopodobieństwa podjęcia i utrzymania zatrudnienia po ukończeniu projektu. Wielowymiarowość systemu pozwoli na wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie oraz przyczyni się do wzrostu jego konkurencyjności.

Nowy system zapewni wdrożenie i realizację odpowiednich procedur wewnętrznych, wpłynie korzystnie na realizacje celów strategicznych i umożliwi efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, w tym ludzkich, marketingowych i know-how, którymi dysponuje Wnioskodawca. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B i zwiększenie efektywności głównych procesów biznesowych będzie miało ogromny wpływ na wzrost konkurencyjności i efektywności firmy, a tym samym przyczyni się do wzmocnienia pozycji Wnioskodawcy i świadomości marki w zdecydowanie większym niż dotychczas zakresie.

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy