Naszym celem jest Twój sukces!

  Projekt pt.: ,,Kierunek - integracja i aktywizacja” nr RPWP.07.01.02-30-0041/19 realizowany jest przez
Europejską Grupę Szkoleniowo-Doradczą Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Dar Edukacji,
w okresie 01/09/2021 - 28/02/2023 r.

Cel projektu to aktywizacja społeczna i zawodowa 100 osób (60K i 40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zg. z definicją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, zamieszkujących na terenie woj. wielkopolskiego, poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia.

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:
1. Podpisanie i realizacja umów na wzór kontraktu socjalnego.
2. Trening umiejętności społecznych i obywatelskich.
3. Trening umiejętności zawodowych.
4. Trenera zatrudnienia wspieranego.
5. Kursy/szkolenia podnoszące umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.
6. Staże zawodowe.
7. Pośrednictwo pracy.

Wartość projektu: 1 022 374,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 869 017,90 zł

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projkety konkursowe, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Niezbędne dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Umowa uczestnictwa w Projekcie

Zgoda na stacjonarne formy wsparcia

[DOKUMENTY REKRUTACYJNE - KOMPLET]

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

Zapraszamy do kontaktu:
Biuro projektu - ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
tel.: + 61 642 98 63 / 506 673 799
e-mail: t.szczepaniak@egsd.pl
 

AKTUALNOŚCIenlightened

06/09/2021 r.

Informujemy, iż od września 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu ,,Kierunek - integracja i aktywizacja”. Chętnych do udziału w projekcie prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów.

Grupa docelowa projektu to 100 osób (60K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zg. z definicją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, w wieku 18- 64 lata, zamieszkujących na ter. woj. wielkopolskiego w tym:
- 10 os. dośw. wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
- 12 osób z niepełnosprawnością w tym 10 o umiarkowanym lub znacznym st. niepełnospr. lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi
- 80 os. bezrobotnych lub biernych zawodowo
- 20 ubogich pracujących (na um. krótkoterminowe/cywilnoprawne o niskich dochodach)
- 6 os. korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Dodatkowo, w przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. W przypadku osób biernych zawodowo oraz bezrobornych niezarejestrowanych prosimy o dostawrczenie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby niepełnosprawne dodatkowo powinny dostarczyć oświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub dołączyć orzeczenie wydane przez właściwy organ. Osoby korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa powinny przedłożyć stosowne zaświadczenie.

 

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy