Naszym celem jest Twój sukces!

Rodzaj inwestycji

Bony na:

 

1)  Zakup usług badawczo-rozwojowych w ramach dużego bonu:

a) usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

b) usługi w zakresie wzornictwa.

 

2) Zakup usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących:

a) usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;

b) usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);

c) usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

d) usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Termin naboru wniosków

31.03.2019 do 30.09.2019

Budżet konkursu

16,5 MLN PLN

Kwota dofinansowania

Mały bon na innowacje – do 50 TYS. PLN wydatków kwalifikowanych.

Duży bon na innowacje – do 200 TYS. PLN wydatków kwalifikowanych.

Poziom dofinansowania

MAKSYMALNA POMOC DE MINIMIS: 85%

Czynniki sukcesu

- wykazany potencjał kadrowy i techniczny wybranego Wykonawcy umożliwiający realizację przedmiotu projektu,

- wpisywanie się projektu w Regionalne Inteligentne Specjalizacje,

- realizacja projektu posłuży wdrożeniu innowacji produktowej/ procesowej bądź powiązanej z nimi innowacji nie technologicznej,

- wpływ projektu na polityki horyzontalne UE – zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, zasadę zrównoważonego rozwoju i poprawę jakości środowiska naturalnego.

Pliki do pobrania

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy