Naszym celem jest Twój sukces!

Rodzaj inwestycji

Projekty badawcze obejmujące badania przemysłowe, prace rozwojowe albo prace rozwojowe oraz dodatkowo prace przedwdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorców w celu stworzenia nowego innowacyjnego procesu lub produktu. Efekt realizacji projektu musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Rodzaje projektów:

- opracowanie nowego produktu, usługi, technologii,

- przetestowanie nowego rozwiązania w skali demonstracyjnej,

-  prace B+R, których celem jest komercjalizacja.

Dla kogo?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)

Termin naboru wniosków

1 kwietnia - 1 lipca 2019 r. 

Budżet konkursu

1050 mln PLN

Kwota dofinansowania

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi:

a) 1 mln – dla MŚP

b) 5 mln PLN – dla dużych przedsiębiorstw

c) 10 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum

 

Maksymalna wartość dofinansowania:

1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;

3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis

4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć  50 mln euro

Poziom dofinansowania

a) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

- 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych;

- 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

b) dla średniego przedsiębiorcy:

- 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych;

-  35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

c) dla dużego przedsiębiorcy:

- 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych;

-  25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2) na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

3) na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac

Czynniki sukcesu

- badania nad produktem/technologią innowacyjną na skalę międzynarodową;

- maksymalnie 12 etapów badawczych, w tym co najmniej 1 z zakresu prac rozwojowych;

- dorobek kadry badawczej, podwykonawców (w tym naukowy), potencjał i zasoby;

- innowacja co najmniej w skali kraju;

- umowy warunkowe z kluczową kadrą spoza firmy;

- wysokie zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu;

- badanie stanu techniki dla rezultatu projektu oraz posiadanie wszystkich wymaganych pozwoleń itp.

- przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji projektu badawczego;

- zabezpieczenie ochrony własności intelektualnej przedmiotu projektu;

- wysoka opłacalność z tytułu komercjalizacji wyników projektu.

Pliki do pobrania

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy