Naszym celem jest Twój sukces!

Mobilizacja, komunikacja, aktywność - kluczem do sukcesu społeczno-zawodowego.

Celem projektu jest integracja i zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności. Projekt skupiony jest na sieciowaniu i dawaniu narzędzi zwiększających aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2017 do 30.09.2018 na terenie woj. Wielkopolskiego.

 

Uczestnikiem projektu mogą zostać osoby w wieku 18 do 64 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 • Osoby bierne zawodowo,
 • Osoby niepełnosprawne,
 • Osoby z rodzin zagrożonych ubóstwem (których dochody nie przekraczają 400zł na członka rodziny)
 • Osoby korzystające wspierane przez ośrodki pomocy społecznej.

Wsparcie oferowane w ramach projektu przewiduje:

 • Doradztwo zawodowe
 • Trening rozwoju kompetencji społecznych
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Spotkanie grup samopomocowych
 • Wsparcie pracownika socjalnego
 • Szkolenia zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Aby przystąpić skontaktuj się z biurem projektu:

ul. Hoża 1

60-591 Poznań,

email: kontakt@egsd.pl

tel. 61 642 98 63

 

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja.

 

Wartość projektu: 294 807,50

Dofinansowanie projektu z UE: 250 586,37

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy