Naszym celem jest Twój sukces!

29.10.2019

 

Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczamy harmonogramy wsparcia udzielanego dla uczestników projektu: uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.

 

Informujemy, że harmonogramy są aktualizowane na bieżąco w chwili rozpoczęcia nowego semestru roku szkolnego i/lub po podpisaniu umów z wykonawcami wsparcia zewnętrznego.

 

/files/ckeditor/1.3.czas_profesjonalistow_harmonogram_wsparcia_rok_szkolny_20192020_aktualizacja.pdf

 

 

16.10.2019 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Europejską Grupę Szkoleniowo - Doradczą postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 17/2019/CP), realizując zasadę konkurencyjności Dostawa oprogramowania do zarządzania usługami hotelowymi (wersja edukacyjna) wraz z wdrożeniem oraz przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi programu – dla nauczycieli oraz uczniów kierunku technik hotelarstwa w Bolesławcu, w ramach projektu „Czas profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał analizy ofert oraz wyboru Wykonawcy:

LSI Softwere s.a., ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź, NIP 725 169 77 75 REGON 472048449.

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała 

najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji.  

Wartość zamówienia wynosi 88 842,98 zł brutto.

 

Informacje te znajdą Państwo również w bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Dziekujemy za udział w postepowaniu.

 

15.10.2019 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Europejską Grupę Szkoleniowo - Doradczą postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 18/2019/CP), realizując zasadę konkurencyjności Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu., w ramach projektu „Czas profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał analizy ofert oraz wyboru Wykonawcy:

W zakresie zadania 1 : Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – ekran multimedialny, została wyłoniona oferta firmy:

Atkin sp. z o.o., ul. Grota- Roweckiego 38 41-214 Sosnowiec, NIP 644-340-68-04 REGON 240973998          

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała 

najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji.  

Wartość zamówienia wynosi 6 300,00 zł brutto.

W zakresie zadania 2 : Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – gabloty ścienne, została wyłoniona oferta firmy:

Virtual Technologies IT sp. z o.o., ul. Damrota 6/301 40-022 Katowice, NIP 645-253-64-69, REGON 243075202          

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała 

najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji.  

Wartość zamówienia wynosi 9 963,00 zł brutto.

 

Informacje te znajdą Państwo również w bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

 

 

10.10.2019 r.

Szanowni Państwo

 

W związku z ewentualnością zawężenia parametrów sprzętu w pierwotnej wersji specyfikacji, co mogło wpłynąć na ograniczenie ilości dostępnych produktów na rynku spełniających minimalne wymagania dotyczące sprzętu Zadania 1 postepowania ZO/18/2019/CP, w specyfikacji zostały zmienione parametry dotyczące:

Ekran Multimedialny, aktualnie zmienione parametry :
• Typowa jasność ekranu min. 300 cd/m2
• Wbudowane głośniki min. 2 x 10W

Pozostałe parametry nie uległy zmianie.

W związku z czasem wprowadzania zmiany, okres składania ofert został wydłużony do 14.10.2019 r.

Aktualna wersja zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

/files/ckeditor/cp_18_2019.zapytanie_ofertowe_aktualizacja10.10.2019.pdf

 

07.10.2019 r.

Szanowni Państwo

w związku z trwającym zapytaniem ofertowym (ZO/17/2019/CP) na na dostawę oprogramowania (doobsługi usług hotelowych z wdrożeniem) oraz realizację usługi szkoleniowej (dla uczniów i nauczycieli) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu informuję, że 07.10.2019 r.  wykreślono w zapisach Zapytania Ofertowego warunek posiadania Wpisu do Rejestru Usług Szkoleniowych.

W związku z tym zmieniono treść:
Zapytania Ofertowego wykreślono pkt.:
- specyfikację minimum pkt. 2 - "Obsługa programu zarządzającego obiektem hotelowym - dla nauczycieli i uczniów" (str.5)
- pkt. 3 Wymagania wobec Wykonawcy ppkt 13 c (str. 3)
- pkt. 12. 4 ppkt 2 e (str. 11)

Załącznika nr 2_Formularz ofertowy_17_2019_CP:
"Załącznikami do niniejszej oferty są: zał. e - wykreślony" (str. 2)

W związku ze zmianami termin składania ofert został wydłużony do 11.10.2019 r. (zmiana w pkt. 10 i 12 ZO)

Zmiany wpłyną na szerszy dostęp potencjalnych dostawców usług i wyposażenia.

W załączniku komplet zaktualizowanych dokumentów:

/files/ckeditor/zapytanie_ofertowe_17_2019_cp_aktualizacja_07.10.2019.pdf

/files/ckeditor/zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_17_2019_cp_aktualizacja_07.10.2019.docx

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

03.10.2019

Szanowni Państwo

 

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu. 

Celem prowadzonego postępowania wybór wykonawcy  dostawy w ekran multimedialny oraz gabloty Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu. 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 11.10.2019 r.

 

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

/files/ckeditor/zapytanie_ofertowe_182019cp.pdf

/files/ckeditor/zalacznik_1_oswidczenie_o_braku_powiazan_cp_18_2019.docx

/files/ckeditor/zalacznik_2a_formularz_ofertowy_zad._1_cp_18_2019.docx

/files/ckeditor/zalacznik_2b_formularz_ofertowy_zad_2_cp_18_2019.docx

/files/ckeditor/zalacznik_3_oswidczenie_o_spelnianiu_warukow_udzialu_cp_18_2019.docx

 

02.10.2019

Szanowni Państwo

 

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania oraz realizację usługi szkoleniowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu. 

Celem prowadzonego postępowania wybór wykonawcy  dostawy oprogramowania do zarządzania usługami hotelowymi (wersja edukacyjna) wraz z wdrożeniem oraz przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi programu – dla nauczycieli oraz uczniów kierunku technik hotelarstwa w Bolesławcu.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

  

Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1209599

Oferty należy składać do dnia 10.10.2019 r.

 

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

/files/ckeditor/zapytanie_ofertowe_17_2019_cp.pdf

/files/ckeditor/zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_braku_powiazan_17_2019_cp.docx

/files/ckeditor/zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_17_2019_cp.docx

/files/ckeditor/zalacznik_nr_3_oswiadczenie_wykonawcy_o_spelnieniu_warunkow_postepowania_17_2019_cp_0.docx

 

 

20.09.2019

Zawiadomienie o wynikach ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16/2019/CP

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Europejską Grupę Szkoleniowo - Doradczą postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 16/2019/CP), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu Informatycznych systemów w zarządzaniu magazynami oraz łańcuchami dostaw – dla nauczycieli kierunku technik spedytor w Bolesławcu, w ramach projektu „Czas profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Zamawiający dokonał analizy ofert i wyboru wykonawcy:

na Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu Informatycznych systemów w zarządzaniu magazynami oraz łańcuchami dostaw – dla nauczycieli kierunku technik spedytor w Bolesławcu została wyłoniona oferta LLL Law Language Logistics Patrycja Krzesłowska, ul. Plantowa 9/5, 91-104 Łódź, NIP 9471980474 REGON 382894760. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu oferty: 18.09.2019, 10:56. Wartość zamówienia wynosi 2 860,00 zł brutto.

Informacje te znajdą Państwo również w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1206045

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

20.09.2019

Zawiadomienie o wynikach ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 15/2019/CP

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Europejską Grupę Szkoleniowo - Doradczą postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 15/2019/CP), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu Kuchnia molekularna – dla nauczycieli oraz uczniów kierunku technik  żywienia i usług gastronomicznych w Bolesławcu, w ramach projektu „Czas profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Zamawiający dokonał analizy ofert i wyboru wykonawcy:

Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu Kuchnia molekularna – dla nauczycieli oraz uczniów kierunku technik  żywienia i usług gastronomicznych w Bolesławcu  została wyłoniona oferta Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej, ul. Mickiewicza 7/5, 46-040 Ozimiek,  NIP 5782759516 REGON 106145651. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu oferty: 11.09.2019, godz.20:31. Wartość zamówienia wynosi 9 100,00 zł brutto.

Informacje te znajdą Państwo również w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1205047

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

12.09.2019

Zapytanie ofertowe nr 16/2019/CP

Szanowni Państwo,

Europejska Grupa Szkoleniowo- Doradcza sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Bolesławieckim projektu RPDS.10.04.01-02-0003/17 „Czas profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego:

Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu Informatycznych systemów w zarządzaniu magazynami oraz łańcuchami dostaw dla nauczycieli zawodu na kierunku technik  spedytor w Bolesławcu.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1206045

Oferty należy składać do dnia 19.09.2019 r.

 

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

- Zapytanie ofertowe nr 16/2019/CP

- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca

- Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.

 

06.09.2019

Zapytanie ofertowe nr 15/2019/CP

Szanowni Państwo,

Europejska Grupa Szkoleniowo- Doradcza sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Bolesławieckim projektu RPDS.10.04.01-02-0003/17 „Czas profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego:

Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu Kuchnia molekularna – dla nauczycieli oraz uczniów kierunku technik  żywienia i usług gastronomicznych w Bolesławcu

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1205047

Oferty należy składać do dnia 13.09.2019 r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

- Zapytanie ofertowe nr 15/2019/CP

- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca

- Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2019

 

Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczamy harmonogramy wsparcia udzielanego dla uczestników projektu: uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.

 

Informujemy, że harmonogramy są aktualizowane na bieżąco w chwili rozpoczęcia nowego semestru roku szkolnego i/lub po podpisaniu umów z wykonawcami wsparcia zewnętrznego.

 

/files/ckeditor/1.3.czas_profesjonalistow_harmonogram_wsparcia_rok_szkolny_20192020.pdf

 

 

 

 

 

20.08.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy projektu „Czas Profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Europejską Grupę Szkoleniowo - Doradczą postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 13/2019/CP), realizując zasadę konkurencyjności Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg - dla nauczycieli i uczniów kierunków technik organizacji reklamy

i technik spedytor w Bolesławcu, w ramach projektu „Czas profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał analizy ofert oraz wyboru Wykonawcy:

W zakresie Zadania Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg -  dla nauczycieli i uczniów kierunków technik organizacji reklamy i technik spedytor w Bolesławcu została wyłoniona oferta firmy GEO-UAV Justyna Zdanowska, Zbaszyńska 3c/1 91-342 Łódź, NIP7752558671 REGON 365307632.

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji.  Data wpływu oferty: 07.08.2019, godz. 20:07. Wartość zamówienia wynosi 6 960,00 zł zł brutto.

Informacje te znajdą Państwo również w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

 

13.08.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy projektu „Czas Profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Europejską Grupę Szkoleniowo - Doradczą postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 14/2019/CP), realizując zasadę konkurencyjności Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z obsługi programów graficznych (Corel Draw, Photoshop) – dla nauczycieli kierunku technik organizacji reklamy w Bolesławcu, w ramach projektu „Czas profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał analizy ofert oraz wyboru Wykonawcy:

 

W zakresie zadania : Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z obsługi programów graficznych (Corel Draw, Photoshop) – dla nauczycieli kierunku technik organizacji reklamy w Bolesławcu, została wyłoniona oferta firmy

SME Training Karwatka s.j., ul. Nowogrodzka 23, 00-511 Warszawa, NIP 1132780231, REGON 142063559.

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji.  

Data wpływu oferty: 06.08.2019, godz. 15:30.

Wartość zamówienia wynosi 7 300,00 zł brutto.

Informacje te znajdą Państwo również w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198333#

 

AKTUALIZACJA

W związku z rezygnacją firmy SME Training Karwatka s.j., ul. Nowogrodzka 23, 00-511 Warszawa, NIP 1132780231, REGON 142063559 z podpisania umowy i realizacji zamówienia, została wyłoniona oferta firmy NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, NIP 5252558974 REGON 146748188. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała drugą w kolejności wagę punktową (po firmie SME Training Karwatka s.j.), w związku z czym została wybrana do realizacji.

Data wpływu oferty: 06.08.2019, godz. 11.00 . Wartość zamówienia: 7 750,00 zł brutto.

 

30.07.2019

Zapytanie ofertowe nr 14/2019/CP

Szanowni Państwo,

Europejska Grupa Szkoleniowo- Doradcza sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Bolesławieckim projektu RPDS.10.04.01-02-0003/17 „Czas profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego:

Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z obsługi programów graficznych (Corel Draw, Photoshop) – dla nauczycieli kierunku technik organizacji reklamy w Bolesławcu

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1198333

Oferty należy składać do dnia 07.08.2019 r.

 

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 14/2019/CP

Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.

 

30.07.2019                                              

Zapytanie ofertowe nr 13/2019/CP

Szanowni Państwo,

Europejska Grupa Szkoleniowo- Doradcza sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Bolesławieckim projektu RPDS.10.04.01-02-0003/17 „Czas profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego:

Przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg -  dla nauczycieli i uczniów kierunków technik organizacji reklamy i technik spedytor w Bolesławcu.

 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty należy skadać do dnia 07.08.2019 roku.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania i dokumentacją.

Zapytanie ofertowe nr 13/2019/CP

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

 

30.07.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy projektu „Czas Profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Europejską Grupę Szkoleniowo - Doradczą postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 12/2019/CP), realizując zasadę konkurencyjności

Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu: język angielski w turystyce – dla nauczycieli zawodu w technikum w Bolesławcu, w ramach projektu „Czas profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał analizy ofert oraz wyboru Wykonawcy:

 

W zakresie Zadania 1. Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu: język angielski w turystyce – dla nauczycieli zawodu w technikum w Bolesławcu została wyłoniona oferta firmy NOVA Centrum Edukacyjne" ul. Widok 8,00-023 Warszawa, NIP 5252558974 REGON 146748188". Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji.  Data wpływu oferty: 11.07.2019, godz. 13:23.

Wartość zamówienia wynosi 5 700,00 zł brutto.

Informacje te znajdą Państwo również w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194436

 

 

12.07.2019

 

Zawiadomienie o wynikach ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/2019/CP

 

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Europejską Grupę Szkoleniowo - Doradczą postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 11/2019/CP), realizując zasadę konkurencyjności na Przeprowadzenie kursów/ szkoleń  z grafiki komputerowej – dla uczniów kierunku technik organizacji reklamy w Bolesławcu, w ramach projektu „Czas profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Zamawiający dokonał analizy ofert i wyboru wykonawcy:

w zakresie Zadania 1. Przeprowadzenie kursu/szkolenia z obsługi programów graficznych (Corel Draw, Photoshop) została wyłoniona oferta firmy RECENTIA - Szkoły, Kursy, Szkolenia, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin, NIP 6921321624 REGON 364130692. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji.  Data wpływu oferty: 13.06. 2019, godz. 23:58. Wartość zamówienia wynosi 5 500,00 zł brutto.

w zakresie Zadania 2. Przeprowadzenie kursu/ szkolenia przygotowującego do egzaminu ECDL Standar S4 wraz z egzaminem ECDL S4 została wyłoniona oferta firmy RECENTIA - Szkoły, Kursy, Szkolenia, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin, NIP 6921321624 REGON 364130692. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji.  Data wpływu oferty: 13.06. 2019, godz. 23:58. Wartość zamówienia wynosi 8 190,00 zł brutto.

Informacje te znajdą Państwo również w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1188965

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

12.07.2019

 

Zawiadomienie o wynikach ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10/2019/CP

 

Szanowni Państwo!

 

niniejszym informujemy, że przeprowadzone przez Europejską Grupę Szkoleniowo - Doradczą postępowanie ofertowe (zapytanie ofertowe nr 10/2019/CP), realizując zasadę konkurencyjności na przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg -  dla nauczycieli i uczniów kierunków technik organizacji reklamy i technik spedytor w Bolesławcu, w ramach projektu „Czas profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, zostało anulowane.

Anulowanie zapytania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego punkt 15.5  „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ zadań  bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.”

Przyczyną anulowania jest upłynięcie terminu wyznaczonego w zapytaniu ofertowym jako ostateczny termin realizacji zadania. Uprzednio podane wyniki, zostały ogłoszone omyłkowo i zostają tym samym unieważnione.

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i na stronie internetowej www.egsd.pl.

Informacje te znajdą Państwo również w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1186755

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

10.07.2019

 

Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczamy aktualizację harmonogramu wsparcia udzielanego dla uczestników projektu w postaci staży zawodowych realizowanych w projekcie dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.

 

Informujemy, że harmonogramy są aktualizowane na bieżąco w chwili rozpoczęcia nowego semestru roku szkolnego i/lub po podpisaniu umów z wykonawcami wsparcia zewnętrznego.

 

Harmonogram wsparcia - staże dla uczniów ZSOiZ w Bolesławcu_2019 rok_aktualizacja

 

 

08.07.2019

 
Szanowni Państwo,

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17) wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu/ szkolenia dla nauczycieli zawodu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu. z zakresu: język angielski w turystyce. 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Wspólny Słownik Zamówień:

Numer CPV

Opis

80500000-9

Usługi szkoleniowe

80400000-8

Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80580000-3

Oferowanie kursów językowych

Postępowanie zostało zamieszczone: 

·         w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

        https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194436#

Termin składania ofert: do 17.07.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

 

 

Zapytanie ofertowe nr 12/2019/CP

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

 

 

27.06.2019

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy aktualizację harmonogramy wsparcia udzielanego dla uczestników projektu: uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.

Informujemy, że harmonogramy są aktualizowane na bieżąco w chwili rozpoczęcia nowego semestru roku szkolnego i/lub po podpisaniu umów z wykonawcami wsparcia zewnętrznego.

 

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM 2

HARMONOGRAM_AKTUALIZACJA_1_2

 

 

05.06.2019

 

Zapytanie ofertowe nr 11/2019/CP

Szanowni Państwo,

Europejska Grupa Szkoleniowo- Doradcza sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Bolesławieckim projektu RPDS.10.04.01-02-0003/17 „Czas profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego:

Przeprowadzenie kursów/ szkoleń  z grafiki komputerowej – dla uczniów kierunku technik organizacji reklamy w Bolesławcu

Podział na zadania:
1. Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z obsługi programów graficznych (Corel Draw, Photoshop).
2. Przeprowadzenie kursu/ szkolenia przygotowującego do egzaminu ECDL Standar S4 wraz z egzaminem ECDL S4

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2)

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1188965

 

Oferty należy składać do dnia 13.06.2019 r.

 

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

Zapytanie ofertowe nr 11/2019/CP

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2A - Formularz oferty zadanie 1

Załącznik nr 2B - Formularz oferty zadanie 2

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

 

 

24.05.2019

 

Zapytanie ofertowe nr 10/2019/CP

Szanowni Państwo,

Europejska Grupa Szkoleniowo- Doradcza sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Bolesławieckim projektu RPDS.10.04.01-02-0003/17 „Czas profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego:

przeprowadzenie kursu/ szkolenia obsługi drona UAVO VLOS do 5kg -  dla nauczycieli i uczniów kierunków technik organizacji reklamy i technik spedytor w Bolesławcu

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1186755

 

Oferty należy składać do dnia 31.05.2019 r.

 

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 10/2019/CP

Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

 

 

05.02.2019

 

Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczamy harmonogramy wsparcia udzielanego dla uczestników projektu: uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.

 

Informujemy, że harmonogramy są aktualizowane na bieżąco w chwili rozpoczęcia nowego semestru roku szkolnego i/lub po podpisaniu umów z wykonawcami wsparcia zewnętrznego.

 

Harmonogram wsparcia_wsparcie dodatkowe_ZSOiZ w Bolesławcu_2019 rok

Harmonogram wsparcia_zajęcia dodatkowe dla uczniów ZSOiZ w Bolesławcu_rok szkolny 2017/2018

Harmonogram wsparcia_zajęcia dodatkowe dla uczniów ZSOiZ w Bolesławcu_rok szkolny 2018/2019

II semestr_harmonogram wsparcia_zajęcia dodatkowe dla uczniów ZSOiZ w Bolesławcu_rok szkolny 2018/2019

 

 

15.01.2019

 

Zamawiający:

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o.

Kuńkowce 93

37-700 Przemyśl

 

Biuro projektu:

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy:        zapytania ofertowego nr 09/2018/CP realizowanym zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w sprzęty biurowe i urządzenia elektroniczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.mjr  H. Sucharskiego w Bolesławcu w ramach projektu: „Czas Profesjonalistów” nr (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17) wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

I.                    Oferty przedłożone w postępowaniu

Zamawiający informuje, że

w  zakresie zadania nr 1: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – programy graficzne

·         Liczba złożonych ofert:                             1

·         Nazwa/y oferenta/ów :   EUPOL Paweł Owczarzak, ul. Palinkiewicza 3 63-000 Środa Wielkopolska

             NIP: 786-149-31-89 REGON: 634288243

·         Data złożenia oferty:                  - 09.01.2019 r.

II.                  Wybór ofert/y i uzasadnienie

Zamawiający informuje, że

w  zakresie zadania nr 1: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – sprzęt elektroniczny

·         Wybór oferty:    EUPOL Paweł Owczarzak, ul. Palinkiewicza 3 63-000 Środa Wielkopolska

NIP: 786-149-31-89 REGON: 634288243

·         Wartość oferty: 20 250,72 zł brutto

 

·         Uzasadnienie: Po dokonaniu analizy i weryfikacji otrzymanych ofert Zamawiający stwierdził, że oferty przedłożone przez firmę EUPOL Paweł Owczarzak Sp. z o.o. spełniły wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 

 

III.                Podmioty wykluczone z postępowania

 

Nie dotyczy.

 

………………………………………                                                                     …...……………………………………………………..

 Pieczęć Zamawiającego                                                                                                                                   Podpis Zamawiającego lub osoby działającej w imieniu Zamawiającego

Pobierz plik:

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf

 

 

 

31.12.2018

 

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17) wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu w:

 

- programy graficzne.

 

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ców doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

 

Numery CPV:

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Numer CPV         Opis

48900000-7         Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48000000-8         Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

Postępowanie zostało zamieszczone: 

·         w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

        https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157973#

Numer ogłoszenia: 1157973

 

Termin składania ofert: do 10.01.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

 

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności_31.12.2018

Załącznik nr 1 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

 

 

 

Wrocław, dnia 31.08.2018 r.

Zamawiający:

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o.

Kuńkowce 93

37-700 Przemyśl

Biuro projektu:

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

 

Dotyczy:              

 • Postępowania:          Zapytanie ofertowe nr 08/2018/CP
 • Nazwa Projektu:       „Czas Profesjonalistów”
 • Numer Projektu:      RPDS.10.04.01-02-0003/17

 

 

Zawiadomienie o Wynikach Postępowania

 

Zamawiający - Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. w odpowiedzi  na zapytanie ofertowe nr 08/2018/CP realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności  na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni  zawodowych w komputery stacjonarne klasy PC, laptopy multimedialne, oprogramowanie biurowe i programy graficzne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu ramach projektu „Czas Profesjonalistów” informuje, że

 • w  zakresie zadania nr 1:  Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – komputery i laptop złożone zostały cztery  (4) oferty w następującej kolejności wpływu:

Oferent nr 1

 • Nazwa oferenta:                       „AKTIN” Sp. z o.o. | 41-214 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 38 

NIP: 6443406804 | REGON: 240973998 |  KRS: 0000312927

 • Data złożenia oferty:               2018.08.27 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:                152 635,00

Oferent nr 2

 • Nazwa oferenta:                       CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.  z  o.o.

ul.Wolności 8, lok. 4, 26-600 Radom | NIP: 948 252 85 07

 • Data złożenia oferty:               2018.08.27 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:                167 710,50

 

Oferent nr 3

 • Nazwa oferenta:                       „Innovation in Technology” Sp. z.o.o. | ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin |

NIP: 6711811428 | REGON: 321219595 |  KRS: 0000419837

 • Data złożenia oferty:               2018.08.27 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:                142 662,78

 

Oferent nr 4

 • Nazwa oferenta:                       F.H.U. "Horyzont" Krzysztof Lech  11 Listopada 21, 38-300 Gorlice |

NIP: 685-165-62-41| REGON: 370426330

 • Data złożenia oferty:               2018.08.23 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:                122 940,00

 

Po dokonaniu analizy i weryfikacji otrzymanych ofert Zamawiający stwierdził, że oferty złożone przez firmy: F.H.U. "Horyzont" Krzysztof Lech  oraz  CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.  z  o.o.  nie spełniają wymogów formalnych przedstawionych w zapytaniu ofertowym i w związku  z powyższym podlegają odrzuceniu. Pozostałe dwie oferty przedłożone przez firmy:  „AKTIN” Sp. z o.o. oraz „Innovation in Technology” Sp. z o.o. spełniły wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 

Jako kryterium wyboru oferty Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu  o kryteria ceny i terminu realizacji zamówienia. W oparciu o powyższe Zamawiający stwierdził, że najkorzystniejszą ofertę cenową w zestawieniu wszystkich złożonych ofert złożyła firma „Innovation in Technology” Sp. z o.o.

W związku z analizą ofert Zamawiający podejmie rozmowy z firmą  „Innovation in Technology” Sp. z o.o.  w zakresie realizacji umowy.

 • w  zakresie zadania nr 2: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – oprogramowanie biurowe złożone zostały dwie (2) oferty w następującej kolejności wpływu:

Oferent nr 1

 • Nazwa oferenta:                       „AKTIN” Sp. z o.o. | 41-214 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 38 

NIP: 6443406804 | REGON: 240973998 |  KRS: 0000312927

 • Data złożenia oferty:               2018.08.27 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:                14 161,00

 

Oferent nr 2

 • Nazwa oferenta:                       „Innovation in Technology” Sp. z.o.o. | ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin |

NIP: 6711811428 | REGON: 321219595 |  KRS: 0000419837

 • Data złożenia oferty:               2018.08.27 (e-mailowo)
 • Wartość PLN brutto:                13 862,10

 

Po dokonaniu analizy i weryfikacji otrzymanych ofert Zamawiający stwierdził, że oferty przedłożone przez firmy:  „AKTIN” Sp. z o.o. oraz „Innovation in Technology” Sp. z o.o. spełniły wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 

Jako kryterium wyboru oferty Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu  o kryteria ceny i terminu realizacji zamówienia. W oparciu o powyższe Zamawiający stwierdził, że najkorzystniejszą ofertę cenową w zestawieniu wszystkich złożonych ofert złożyła firma „Innovation in Technology” Sp. z o.o.

W związku z analizą ofert Zamawiający podejmie rozmowy z firmą  „Innovation in Technology”    Sp. z o.o.  w zakresie realizacji umowy.

 

 • w  zakresie zadania nr 3: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – programy graficzne Zamawiający nie otrzymał ofert

Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Pobierz plik:

Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf

21.08.2018 r.

Szanowni Państwo!

 

Zamawiający - Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. informuje, że dokonana została zmiana treści Zapytania ofertowego nr 08/2018/CP dotyczącego doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w komputery stacjonarne klasy PC, laptopy multimedialne, oprogramowanie biurowe   i programy graficzne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.

 

Treść zmian zamieszczonych w dniu  21.08.2018 r.

 

Zmiana nr 1:

1. LAPTOP MULTIMEDIALNY – sztuk 18

Specyfikacja (wymagania minimalne) str. 3

·         było: "Karta graficzna - Karta graficzna z wbudowana własna pamięcią min. 2 Mb, ze wsparciem dla OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft DirectX 12, Intel WiDi; uzyskująca w teście wydajności: PassMarkPerformanceTest wynik min. 1287 punktów w G3D Mark (wynik dostępny na stronie www: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2018); Dopuszcza się granicę odstępstwa od wynik wydajności na poziomie max. - 1% "

·         jest: "Karta graficzna z wbudowana własna pamięcią min. 2 GB, ze wsparciem dla OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft DirectX 12; uzyskująca w teście wydajności: PassMarkPerformanceTest wynik min. 1287 punktów w G3D Mark (wynik dostępny na stronie www: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2018); Dopuszcza się granicę odstępstwa od wynik wydajności na poziomie max. - 1% "

·         wykreślono zapis: "Intel WiDi"

·         poprawiono pomyłkę pisarską: 2 Mb na 2 GB

 

Zmiana nr 2:

LAPTOP MULTIMEDIALNY – sztuk 18

Specyfikacja (wymagania minimalne) str. 4

·         było: "Bateria: Litowo-jonowa min. 4 komorowa min.41 Wh 2800 mAh"

·         jest:  "Bateria: Litowo-jonowa min.41 Wh 2800 mAh"

·         wykreślono: "min. 4 komorowa"

 

Powyższe zmiany zostały dokonane ze względu na niezamierzone omyłki pisarskie oraz niezamierzoną  i niecelową ewentualność zawężania jednego z parametrów do pewnej grupy podzespołów laptopa multimedialnego.

Zamawiający informuję, że ewentualne zawężanie jednego z parametrów nie stanowiło działania celowego i wyniknęło z "niefortunnego" skrótowego opisu jednego z parametrów.

Niniejsze zmiany nie mają wpływu na dostępność oferty oraz nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert i terminu wpłacenia wadium.

Pełna treść zaktualizowanego zapytania ofertowego została załączona do niniejszej wiadomości, a także w bazie konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131689

Numer ogłoszenia: 1131689

Zapytanie ofertowe nr 08/2018/CP - wersja aktualna

 

17.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/2018/CP  W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu w:

-        laptopy multimedialne,

-       komputery stacjonarne klasy PC,

-       oprogramowanie biurowe,

-       programy graficzne.

 

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ców doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Numery CPV:

-        30213000-5 Komputery osobiste

-       30213100-6 Komputery przenośne

-       30213300-8 Komputer biurkowy

-       30200000-1 Urządzenia komputerowe

-       48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Postępowanie zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131689

Numer ogłoszenia: 1131689

 

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2018

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy - Zadanie nr 1

Załącznik nr 2B - Formularz ofertowy - Zadanie nr 2

Załącznik nr 2C - Formularz ofertowy - Zadanie nr 3

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

 

17.08.2018 r.

Zawiadomienie o wynikach ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 07/2018/CP 

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Europejską Grupę Szkoleniowo - Doradczą postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 07/2018/CP), realizując zasadę konkurencyjności na Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej - technik spedytor w pomoce naukowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, w ramach projektu „Czas profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy z powodu:

- w przypadku zadania 1 – KFE Kamila Bądkowska-Bagińska, ul. Wodnika 44/3, 80-299 Gdańsk, REGON: 191606480; NIP: 5841823949 (wartość zamówienia 2 519,00 zł brutto).

- w przypadku zadania 2 – brak ofert

- w przypadku zadania 3 – brak ofert

- w przypadku zadania 4 – brak ofert.

- w przypadku zadania 5 – brak ofert

Informacje te znajdą Państwo również w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128985

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

Wrocław, dnia 10.08.2018 r.

 

Zamawiający:

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o.

Kuńkowce 93

37-700 Przemyśl

Biuro projektu:

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

Dotyczy:        zapytania ofertowego nr 06/2018/CP realizowanym zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w sprzęty biurowe i urządzenia elektroniczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.mjr  H. Sucharskiego w Bolesławcu w ramach projektu: „Czas Profesjonalistów” nr (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17) wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 1. Oferty przedłożone w postępowaniu

Zamawiający informuje, że

w  zakresie zadania nr 1: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – sprzęt elektroniczny

 • Liczba złożonych ofert:                             0
 • Nazwa/y oferenta/ów :              -
 • Data złożenia oferty:                  -

w  zakresie zadania nr 2: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – wyposażenie biura

 • Liczba złożonych ofert:                             0
 • Nazwa/y oferenta/ów :              -
 • Data złożenia oferty:                  -
 1. Wybór ofert/y i uzasadnienie

Zamawiający informuje, że

w  zakresie zadania nr 1: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – sprzęt elektroniczny

 • Wybór oferty:                                                            Zamawiający nie dokonał wyboru oferty
 • Uzasadnienie:                                                             Brak złożonych ofert

w  zakresie zadania nr 2: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – wyposażenie biura

 • Wybór oferty:                                                            Zamawiający nie dokonał wyboru oferty
 • Uzasadnienie:                                                             Brak złożonych ofert
 1. Podmioty wykluczone z postępowania

Nie dotyczy – z powodu braku złożonych ofert.

2018.08.10.cp_zawiadomienie_o_wynikach_postepowania_ogolne.docx

 

Wrocław, dnia 08.08.2018 r.

Zamawiający:

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o.

Kuńkowce 93

37-700 Przemyśl

Biuro projektu:

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

Dotyczy:        zapytania ofertowego nr 05/2018/CP realizowanym zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w oprogramowanie, sprzęty biurowe i urządzenia elektroniczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.mjr  H. Sucharskiego w Bolesławcu w ramach projektu: „Czas Profesjonalistów” nr (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17) wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 1. Oferty przedłożone w postępowaniu

Zamawiający informuje, że

w  zakresie zadania nr 1: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – komputery

 • Liczba złożonych ofert:                  1
 • Nazwa oferenta nr 1:                    Innovation in Technology  Sp. z.o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin

NIP: 6711811428 REGON: 321219595 KRS: 0000419837

 • Data złożenia oferty:                     2018.07.31 / poczta elektroniczna

w  zakresie zadania nr 2: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – oprogramowanie biurowe

 • Liczba złożonych ofert:                  1
 • Nazwa oferenta nr 1:                    Innovation in Technology  Sp. z.o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin

NIP:  6711811428 REGON: 321219595 KRS: 0000419837

 • Data złożenia oferty:                     2018.07.31 / poczta elektroniczna

w  zakresie zadania nr 3: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – programy graficzne

 • Liczba złożonych ofert:                  1
 • Nazwa oferenta nr 1:                    EUPOL Paweł Owczarzak ul.Palinkiewicza 3 63-000 Środa Wielkopolska

NIP: 786-149-31-89 REGON: 634288243

 • Data złożenia oferty:                     2018.07.31 / poczta tradycyjna

w  zakresie zadania nr 4: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – sprzęt elektroniczny

 • Liczba złożonych ofert:                  0
 • Nazwa oferenta:                           nie przedłożono ofert w postępowaniu

w  zakresie zadania nr 5: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – wyposażenie biura

 • Liczba złożonych ofert:                  0
 • Nazwa oferenta:                           nie przedłożono ofert w postępowaniu
 1. Wybór ofert/y i uzasadnienie

Zamawiający informuje, że

w  zakresie zadania nr 1: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – komputery

 • Wybór oferty:                 Zamawiający nie dokonał wyboru oferty
 • Uzasadnienie:                                Złożona oferta została odrzucona z powodu niespełnienia  wymogów formalnych

w  zakresie zadania nr 2: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – oprogramowanie biurowe

 • Wybór oferty:                 Zamawiający nie dokonał wyboru oferty
 • Uzasadnienie:                                Złożona oferta została odrzucona z powodu niespełnienia  wymogów formalnych

w  zakresie zadania nr 3: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – programy graficzne

 • Wybór oferty:                 Zamawiający nie dokonał wyboru oferty
 • Uzasadnienie:                                Złożona oferta cenowa wielokrotnie wykraczała poza budżet, którym

dysponował  Zamawiający na realizację zadania

w  zakresie zadania nr 4: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – sprzęt elektroniczny

 • Wybór oferty:                 Zamawiający nie dokonał wyboru oferty
 • Uzasadnienie:                                Brak złożonych ofert

w  zakresie zadania nr 5: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – wyposażenie biura

 • Wybór oferty:                 Zamawiający nie dokonał wyboru oferty
 • Uzasadnienie:                                Brak złożonych ofert
 1. Podmioty wykluczone z postępowania

Zamawiający nie wykluczył z udziału w postępowaniu żadnego oferenta.

cp_zawiadomienie_o_wynikach_postepowania_ogolne.pdf

cp_zawiadomienie_o_wynikach_postepowania_ogolne.docx

 

02.08.2018

Szanowni Państwo!

Europejska Grupa Szkoleniowo- Doradcza sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej - technik spedytor w pomoce naukowe w ramach realizowanego wraz z powiatem bolesławieckim projektu RPDS.10.04.01-02-0003/17 „Czas profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128985

Oferty należy składać do dnia 14.08.2018 r.

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Zapytanie ofertowe nr 07/2018/CP

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy - Zadanie 1

Załącznik nr 2B - Formularz ofertowy - Zadanie 2

Załącznik nr 2C - Formularz ofertowy - Zadanie 3

Załącznik nr 2D - Formularz ofertowy - Zadanie 4

Załącznik nr 2E - Formularz ofertowy - Zadanie 5

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

 

01.08.2018

 

Zawiadomienie o wynikach ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 04/2018/CP

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Europejską Grupę Szkoleniowo - Doradczą postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 04/2018/CP), realizując zasadę konkurencyjności na Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej - technik spedytor w pomoce naukowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, w ramach projektu „Czas profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

 

Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy z powodu:

- w przypadku zadania 1 – brak ofert

- w przypadku zadania 2 – brak ofert spełniających kryteria

- w przypadku zadania 3 – oferta przewyższająca budżet Zamawiającego

- w przypadku zadania 4 – brak ofert.

 

Informacje te znajdą Państwo również w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119063

 

Jednocześnie informujemy, że powyższe zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach.

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

01.08.2018

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w sprzęty biurowe i urządzenia elektroniczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr H. Sucharskiego w Bolesławcu w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17) wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ców doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w sprzęty biurowe i urządzenia elektroniczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Numer ogłoszenia: 1128715

Numery CPV:

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30232100-5 Drukarki i plotery

38651000-3 Aparaty fotograficzne

31710000-6 Sprzęt elektroniczny

30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

cp_06_2018.zapytanie_ofertowe.pdf

cp_06_2018.zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapital_osob.docx

cp_06_2018.zalacznik_nr_2a_formularz_ofertowy_zadanie_1_sprzet_elektroniczny.docx

cp_06_2018.zalacznik_nr_2b_formularz_ofertowy_zadanie_2_wyposazenie_biura.docx

cp_06_2018.zalacznik_nr_3_oswiadczenie_wykonawcy_o_spelnieniu_warunkow_postepowania.docx

 

27.07.2018

pliki dotyczące postępowania ofertowego nr 05/2018/CP

00_cp_05_2018.zap_ofertowe_wersja_aktualna_2018.07.26.pdf

04_cp_05_2018.odpowiedz_na_pytania_z_dnia_2018.07.19.pdf

04_cp_05_2018.odpowiedz_na_pytania_z_dnia_2018.07.26.pdf

04_cp_05_2018.odpowiedz_na_pytania_z_dnia_2018.07.27.pdf

04_cp_05_2018.odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_2018.07.24.pdf

 

18.07.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2018/CP W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 

Szanowni Państwo!

 

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 05/2018/CP) dotyczącym wyłonienia dostawcy doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w oprogramowanie, sprzęty biurowe i urządzenia elektroniczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr H. Sucharskiego w Bolesławcu w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1126068 2/8

 

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ców doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w oprogramowanie, sprzęty biurowe i urządzenia elektroniczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

 

Numery CPV:

30213000-5 Komputery osobiste

30213100-6 Komputery przenośne

30213300-8 Komputer biurkowy

30200000-1 Urządzenia komputerowe

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30232100-5 Drukarki i plotery

38651000-3 Aparaty fotograficzne

31710000-6 Sprzęt elektroniczny

30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 Oferty należy składać do dnia 31.07.2018 r.

 

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

Zapytanie ofertowe nr 05/2018/CP

Załącznik nr 1_Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2A_Formularz ofertowy_Zadanie 1_Komputery

Załącznik nr 2B_Formularz ofertowy_Zadanie 2_Oprogramowanie biurowe

Załącznik nr 2C_Formularz ofertowy_Zadanie 3_Programy graficzne

Załącznik nr 2D_Formularz ofertowy_Zadanie 4_Sprzęt elektroniczny

Załącznik nr 2E_Formularz ofertowy_Zadanie 5_Wyposażenie biura

Załącznik nr 3 _Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

 

 

 

05.07.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 dotyczy projektu „Czas profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Europejską Grupę Szkoleniowo - Doradczą postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 03/2018/CP), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych- technik żywienia i hotelarstwa w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, w ramach projektu „Czas profesjonalistów” nr RPDS.10.04.01-02-0003/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty:

- firmy Chef’s Place Kosterka i Wspólnicy s.c., ul. Mielczarskiego 21/23,  42-200 Częstochowa, NIP: 949-222-94-33, REGON 380233675 dla realizacji zadania 1: Doposażenie pracowni technik hotelarstwa- meble kuchenne.

Wyżej wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 1. Data wpływu: 27.06.2018. Wartość zamówienia: 5 300,00 zł brutto.

 

- firmy Chef’s Place Kosterka i Wspólnicy s.c., ul. Mielczarskiego 21/23,  42-200 Częstochowa, NIP: 949-222-94-33, REGON 380233675 dla realizacji zadania 2: Doposażenie pracowni technik hotelarstwa- narzędzia/ urządzenia praktyczne.

Wyżej wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 2. Data wpływu oferty: 27.06.2018. Wartość zamówienia: 5178,50 zł brutto

 

W zakresie zadania 3 Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy (brak ofert).

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

 

 

15.06.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2018/CP W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 

Szanowni Państwo!

 

Europejska Grupa Szkoleniowo- Doradcza sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej - technik spedytor w pomoce naukowe w ramach realizowanego wraz z powiatem bolesławieckim projektu RPDS.10.04.01-02-0003/17 Czas profesjonalistów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

 

Oferty należy składać do dnia 27.06.2018 r.

 

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

  

Zapytanie ofertowe nr 04/2018/CP

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy - Zadanie 1

Załącznik nr 2B - Formularz ofertowy - Zadanie 2

Załącznik nr 2C - Formularz ofertowy - Zadanie 3

Załącznik nr 2D - Formularz ofertowy - Zadanie 4

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

 

 

15.06.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2018/CP W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 

Szanowni Państwo!

 

Europejska Grupa Szkoleniowo- Doradcza sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych do szkolnych pracowni zawodowych- technik żywienia i hotelarstwa w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu w ramach realizowanego wraz z powiatem bolesławickim i Fundacją Dar Edukacji projektu RPDS.10.04.01-02-0003/17 Czas Profesjonalistów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Treść zapytania wraz załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

 

Oferty należy składać do dnia 27.06.2018 r.

 

Zapraszamy!

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2 A - Formularz ofertowy - zadanie nr 1

Załącznik nr 2B - Formularz ofertowy - zadanie nr 2

Załącznik nr 2C - Formularz ofertowy - zadanie nr 3

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

 

 

Informacje o projekcie "Czas Profesjonalistów"

Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0003/17

Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.08.2019

 

Lider projektu: Europejska Grupa Szkoleniowo – Doradcza Sp. z o.o.
Partnerzy: Powiat Bolesławiecki, Fundacja Dar Edukacji

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Suchorskiego w Bolesławcu poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego, dzięki objęciu ich szkoleniami i kursami zawodowymi dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i stażami zawodowymi a także doposażeniu pracowni zawodowych i podniesieniu kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

Działania:

W ramach projektu podniesione zostaną kompetencje zawodowe uczniów i nauczycieli dzięki:

 • udziałowi w warsztatach zawodowych, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy,
 • udziałowi w szkoleniach zawodowych, zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy,
 • udziałowi w stażach zawodowych (dla 70% uczestników projektu, w tym u pracodawców wpisujących się w obszar inteligentnych specjalizacji),
 • udziałowi w zajęciach rozwijających kompetencje zawodowe w formie laboratoriów na uczelniach wyższych,
 • zapoznaniu uczniów z funkcjonowaniem przedsiębiorstw branżowych – poprzez wizyty w zakładach pracy,
 • stworzeniu SPInKa (Szkolnego Punktu Informacji i Kariery) – dzięki czemu ścieżka zawodowa uczniów zostanie ukierunkowana z ich predyspozycjami, co pozytywnie wpłynie na ich zdolność do zatrudnienia,
 • rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie potrzeb rynku pracy,
 • doposażeniu/ modernizacji szkolnych pracowni zawodowych w zakresie potrzeb rynku pracy.

 

Projekt skierowany jest do:

 • 150 uczniów/ uczennic (115K/35M), w tym 3 osób z niepełnosprawnościami (2K/1M)
 • 15 nauczycieli (15K)

 

Wartość projektu:  1 229 088,02 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 044 724,81 zł)

Planowane efekty:

 • zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Suchorskiego w Bolesławcu
 • zwiększenie kompetencji 150 uczniów/ uczennic (115K/35M), w tym 3 osób z niepełnosprawnościami (2K/1M) oraz 15 nauczycieli/ nauczycielek (15K)

 

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298

Projekt „Czas profesjonalistów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Europejską Grupę Szkoleniowo – Doradczą Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

 

 

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy