Naszym celem jest Twój sukces!

Rodzaj inwestycji

Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu lub innych równoważnych dokumentów.

Projekty mogą dotyczyć udziału przedsiębiorstw w targach lub wystawach krajowych o charakterze międzynarodowym, prowadzących do rozszerzenia oferty wnioskodawcy na zagraniczne rynki lub w targach, wystawach i misjach zagranicznych, w celu nawiązania współpracy z podmiotami spoza terenu Polski.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego

Termin naboru wniosków

30.06.2019 r. do 31.07.2019

Budżet konkursu

5 153 280,00 zł

Kwota dofinansowania

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: brak ograniczeń
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 150 000,00 PLN
Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania 120 000,00 PLN

Poziom dofinansowania

W ramach pomocy de minims
Mikro i małe przedsiębiorstwa - 80%
Średnie przedsiębiorstwa - 80%

Czynniki sukcesu

- Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach i misjach gospodarczych musi wynikać ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu lub innych równoważnych dokumentów.
- Projekty muszą dotyczyć udziału wnioskodawcy w targach i wystawach krajowych wyłącznie o charakterze międzynarodowym lub udziału wnioskodawcy w zagranicznych targach, wystawach i misjach gospodarczych.
- Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.
- Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania siedziby lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a miejsce siedziby lub oddziału na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy.

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy