Naszym celem jest Twój sukces!

RODZAJ INWESTYCJI

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne polegające na:
a) Stworzeniu i doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
b) Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
c) Wsparciu działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
d) Wdrażaniu w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań.

DLA KOGO?

Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Data ogłoszenia konkursu planowana jest na październik 2019 r.

BUDŻET KONKURSU

43 MLN PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 10 MLN PLN
Całkowita wartość projektu do 13 MLN PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
- dla mikro i małych przedsiębiorstw 2 000 000,00 PLN
- dla średnich przedsiębiorstw 3 000 000,00 PLN

POZIOM DOFINANSOWANIA

Mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%
Średnie przedsiębiorstwa - 60%

CZYNNIKI SUKCESU

- wzrost przychodów ze sprzedaży nowych i udoskonalonych produktów;
- rozszerzenie działalności eksportowej i wzrost zatrudnienia ;
- związane z projektem prace B+R przeprowadzone przez Wnioskodawcę potwierdzone opinia o innowacyjności lub innym dokumentem;
- innowacyjność i eko-innowacyjność projektu;
- zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE - równości szans i niedyskryminacji, równości płci i zasady zrównoważonego rozwoju oraz Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami;
- wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
- dokładna analiza popytu i konkurencyjności na rynku;
- wnioskowany poziom dofinansowania – za każde 3% obniżenia poziomu dofinansowania poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu wsparcia przyznany jest dodatkowy 1 pkt.

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy