Naszym celem jest Twój sukces!

RODZAJ INWESTYCJI

 

Projekty polegające na zakupie od podmiotów zewnętrznych specjalistycznych usług doradczych, wpływających na wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwami z sektora MŚP w zakresie m.in.:

− prawa własności intelektualnej;

− zarządzania wzornictwem przemysłowym;

− prawa zamówień publicznych;

− optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;

− procesów przekształceniowych spółek;

− oferowanej jakości w ramach prowadzonej działalności.

 

DLA KOGO?

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 

Ogłoszenie konkursu planowane jest na wrzesień, rozpoczęcie naboru wniosków na październik 2019r.

 

BUDŻET KONKURSU

 

26 MLN PLN.

 

KWOTA DOFINANSOWANIA

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 10 TYS. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 TYS. PLN

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

 

MAKSYMALNA POMOC PUBLICZNA: 50%

MAKSYMALNA POMOC  DE MINIMIS: 80%

 

CZYNNIKI SUKCESU

 

- realizacja projektu posłuży wdrożeniu innowacji produktowej/ procesowej lub organizacyjnej w przedsiębiorstwie korzystającym ze specjalistycznych usług doradczych,

- wykazany potencjał kadrowy i techniczny wybranego Wykonawcy umożliwiający realizację przedmiotu projektu, 

- wpisywanie się projektu w Regionalne Inteligentne Specjalizacje,

- wpływ projektu na polityki horyzontalne UE – zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, zasadę zrównoważonego rozwoju i poprawę jakości środowiska naturalnego.

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy