Naszym celem jest Twój sukces!

Rodzaj inwestycji

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

- dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą,

- dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R,

- dofinansowaniem mogą zostać objęte m.in. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, koszty nabycia nieruchomości zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych (do 10% kosztów kwalifikowalnych) oraz roboty budowlane.

Dla kogo?

Wnioskodawcy posiadający status mikro- przedsiębiorstwa działający na rynku dłużej niż 12 miesięcy. Wnioskodawca najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem rejestrowym

Termin naboru wniosków

29 kwietnia do 29 lipca 2019 r.

Budżet konkursu

20 MLN PLN

Kwota dofinansowania

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 100 tys. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 200 tys. PLN

Poziom dofinansowania

Mikro: 100% z pomocy de minimis

Czynniki sukcesu

- wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej regionalnej, tj. stosowanej w województwie nie dłużej niż 3 lata, potwierdzonej opinią o innowacyjności,

- odprowadzanie, lub planowane odprowadzanie podatku dochodowego na terenie województwa świętokrzyskiego,

- okres prowadzenia działalności gospodarczej; premiowane przedziały to od 2-5 lat, powyżej 5 lat,

- realizacja projektu na obszarze o wysokim poziomie bezrobocia i wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie o co najmniej 1 etat.

- obniżenie wnioskowanego poziomu dofinansowania.

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy