Naszym celem jest Twój sukces!

Rodzaj inwestycji

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne polegające na:

- wdrożeniu wyników prac B+R (przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie),

- wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Dla kogo?

Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca musi realizować projekt oraz posiadać siedzibę na terenie województwa łódzkiego najpóźniej na moment podpisania umowy o dofinansowanie.

Termin naboru wniosków

od 28 czerwca do 6 września 2019

Budżet konkursu

34 MLN PLN

Kwota dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania projektu - 3 500 000 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000 PLN

Poziom dofinansowania

Przedsiębiorstwa:

Mikro i małe: 55%

Średnie: 45%

Dodatkowo intensywność udzielanej pomocy de minimis na przygotowanie projektu wynosi maksymalnie 85%

Czynniki sukcesu

- Wpisywanie się projektu w Regionalne Inteligentne Specjalizacje,

- Innowacje produktowe lub procesowe w skali kraj i/lub świata,

- Związane z projektem prace B+R przeprowadzone przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie, potwierdzone opinia o innowacyjności lub innym dokumentem,

- Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE - równości szans i niedyskryminacji, równości płci oraz zasady zrównoważonego rozwoju,

- Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie,

- Realizacja projektu na obszarze wiejskim i/lub obszarze o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego,

- Zastosowanie ekologicznych rozwiązań ukierunkowanych na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy