Naszym celem jest Twój sukces!

RODZAJ INWESTYCJI

 

Rozwój firm poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

 

DLA KOGO?

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 

Konkurs jeszcze nieogłoszony.

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na październik 2019 r.

 

BUDŻET KONKURSU

 

100 MLN PLN

 

KWOTA DOFINANSOWANIA

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 TYS. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 MLN PLN.

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

 

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70%

Średnie:  50%

 

CZYNNIKI SUKCESU

 

- Zastosowanie rozwiązań minimalizujących wpływ inwestycji na klimat;

- Innowacyjność produktu/ usługi w skali kraju i/lub świata;

- Związane z projektem prace B+R przeprowadzone przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie;

- Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE - równości szans i niedyskryminacji, równości płci i zasady zrównoważonego rozwoju;

- Zgodność projektu z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami;

- Potencjał rynkowy na rezultat projektu;

- Relacja przychodów do wartości projektu; przychód netto ze sprzedaży jest równy lub wyższy od 25% całkowitych wydatków projektu;

- Realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej;

- Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu;

- Projekt realizowany w ramach sektora produkcyjnego;

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy