Naszym celem jest Twój sukces!

RODZAJ INWESTYCJI

 

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na zapewnieniu przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) usług potrzebnych do ich funkcjonowania oraz wsparcia inwestycyjnego na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji.

 

Projekt IOB zakłada pomoc MŚP w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe (usługi rachunkowe, doradztwo finansowe, prawne), usługi doradcze (doradztwo w opracowaniu modelu biznesowego, biznesplanu, strategii rynkowej, pozyskania inwestora), usługi specjalistyczne (związane z wdrażaniem innowacji lub specyficzne dla danej branży w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami).

 

DLA KOGO?

 

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz MŚP.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 

Nabór wniosków planowany jest na grudzień 2019 r.

 

BUDŻET KONKURSU

 

10 MLN PLN

 

KWOTA DOFINANSOWANIA

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 2 000 000 PLN

Maksymalne wsparcie udzielone jednemu beneficjentowi docelowemu:

maksymalnie do 100.000,00 PLN (w ramach pomocy de minimis)

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach EFRR:              85%

 

CZYNNIKI SUKCESU

 

- Wykazane dotychczasowe doświadczenie w świadczeniu usług dla przedsiębiorstw,

- Ilość i rodzaje świadczonych usług (informacyjno-doradcze,  szkoleniowe, promocja innowacyjności, badania rynku i analizy, infrastrukturalne i inne),

- Wspieranie przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania,

- Zgodność projektu z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami oraz politykami Horyzontalnymi UE – niedyskryminacji, równości płci i zasady zrównoważonego rozwoju,

- Wykazanie potrzeb odbiorców projektu, uzasadnienie realizacji, rzetelna analiza rynku w zakresie zapotrzebowania na usługi związane z inkubacją przedsiębiorstw,

- Posiadanie wdrożonego i zweryfikowanego procesu świadczenia usług doradczych, zapewniającego wysoką jakość świadczonych usług i powtarzalność działań z nimi związanych (dokumentami potwierdzającymi wdrożenie standardu świadczenia usług mogą być wszelkie certyfikaty, zaświadczenia wydane w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym i inne

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy