Naszym celem jest Twój sukces!

RODZAJ INWESTYCJI

 

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne polegające na:

- rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,

- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,

- inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

 

DLA KOGO?

 

Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa prowadzący działalność na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu siedziby, oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego – weryfikowana najpóźniej na dzień podpisania wniosku o dofinansowanie.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 

Konkurs na ten moment nieogłoszony.

Nabór wniosków planowany jest od października do grudnia 2019 r.

 

BUDŻET KONKURSU

 

40 MLN PLN

 

KWOTA DOFINANSOWANIA

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 12 000 000,00 PLN.

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

 

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70%

Średnie:  60%

 

CZYNNIKI SUKCESU

 

- wzrost sprzedaży eksportowej

- projekt jest wynikiem przeprowadzonych przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie prac B+R;

- innowacyjność projektu w skali regionu i/lub kraju objęta prawem ochronnym na patent (wymagana decyzja w sprawie udzielenia patentu lub ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego lub potwierdzone zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym);

- ekoinnowacyjność projektu;

- wkład środków własnych – Za każdy 1% obniżenia poziomu dofinansowania kosztem zwiększenia się wkładu własnego, Wnioskodawca otrzymuje +1 pkt. w kryteriach oceny merytorycznej projektu (max +20pkt.).

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy