Naszym celem jest Twój sukces!

Rodzaj inwestycji

Projekty badawcze obejmujące badania przemysłowe, prace rozwojowe albo prace rozwojowe oraz dodatkowo prace przedwdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorców w celu stworzenia nowego innowacyjnego procesu lub produktu. Efekt realizacji projektu musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Rodzaje projektów:

- opracowanie nowego produktu, usługi, technologii,

- przetestowanie nowego rozwiązania w skali demonstracyjnej,

-  prace B+R, których celem jest komercjalizacja.

Dla kogo?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)

Termin naboru wniosków

ogłoszenie konkursu 14 sierpnia 2019 r.

rozpoczęcie naboru wniosków 16 września 2019 r.

zakończenie naboru wniosków 16 grudnia 2019 r.

konkurs podzielony na 3 rundy miesięczne

Budżet konkursu

1 100 mln (z wyłączeniem woj. mazowieckiego)

 

Kwota dofinansowania

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi:

1) 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;

2) 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów. c) 10 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum

 

Maksymalna wartość dofinansowania:

1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;

3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis

4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć  50 mln euro.

Poziom dofinansowania

a) Na badania przemysłowe:

- Mikro i Małe: 70%

- Średnie: 60%

- Duże: 50%

 

b)  Na badania przemysłowe z uwzgl. Premii (Uzyskanie maksymalnego poziomu wsparcia wymaga rozpowszechnienia wyników projektu (na konferencjach naukowych i technicznych, publikacji w czasopismach, udostępnienia w bazach danych za pośrednictwem bezpłatnego lub ogólnodostępnego oprogramowania).

- Mikro i Małe: 80%

- Średnie: 75%

- Duże: 65%

 

c) Na prace rozwojowe:

- Mikro i Małe: 45%

- Średnie: 35%

- Duże: 25%

 

d) Na prace rozwojowe: z uwzgl. Premii ((Uzyskanie maksymalnego poziomu wsparcia wymaga rozpowszechnienia wyników projektu (na konferencjach naukowych i technicznych, publikacji w czasopismach, udostępnienia w bazach danych za pośrednictwem bezpłatnego lub ogólnodostępnego oprogramowania).

- Mikro i Małe: 60%

- Średnie: 50%

- Duże: 40%

 

e) Na prace przed-wdrożeniowe – de minimis (Maksymalna wartość pomocy na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis – 200 000 euro).

- Mikro i Małe: 90%

- Średnie: 90%

- Duże: 90%

 

f) na prace przed-wdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP (Maksymalna wartość pomocy na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP – 2 mln euro na przedsiębiorcę)

- Mikro i Małe: 50%

- Średnie: 50%

Czynniki sukcesu

- badania nad produktem/technologią innowacyjną na skalę międzynarodową;

- maksymalnie 8 etapów badawczych, w tym co najmniej 1 z  zakresu prac rozwojowych;

- dorobek kadry badawczej, podwykonawców (w tym naukowy), potencjał i zasoby;

- innowacja co najmniej w skali kraju;

- umowy warunkowe z kluczową kadrą spoza firmy;

- wysokie zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu;

- badanie stanu techniki dla rezultatu projektu oraz posiadanie wszystkich wymaganych pozwoleń itp.

- przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji projektu badawczego;

- zabezpieczenie ochrony własności intelektualnej przedmiotu projektu;

- wysoka opłacalność z tytułu komercjalizacji wyników projektu;

Pliki do pobrania

Harmonogram konkursów

Rozpoczęcie konkursu
Zakończenie konkursu

Nasi partnerzy